ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์

6 มี.ค. 2024 19:21:17

1.      ผู้ซื้อต้องยืนยันตัวตนและต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.      ขณะสั่งซื้อ ผู้ซื้อต้องไม่ทำรายการสั่งซื้อภายในโรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทางศาสนาใด

3.      ลอตเตอรี่ทุกฉบับที่ผู้ซื้อสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์นี้ บริษัทฯ รับรองต้นฉบับจริงและเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกฉบับ มีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ หลังจากที่ผู้ซื้อสั่งซื้อได้ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่นั้นตกเป็นของผู้ซื้อทันที บริษัทฯ มีหน้าที่เพียงผู้เก็บรักษาลอตเตอรี่ของผู้ซื้อไว้เท่านั้นและไม่มีสิทธินำลอตเตอรี่ที่ผู้ซื้อสั่งซื้อแล้วไปจำหน่ายหรือกระทำประการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์อีก

4.      กรณีลอตเตอรี่ของผู้ซื้อถูกรางวัล หากต้นฉบับลอตเตอรี่สูญหายหรือเสียหายด้วยประการใด บริษัทฯ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินรางวัลที่จะได้รับ โดยจะชำระให้ภายใน 24 ชั่วโมง และไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น (บริษัทฯ รับประกันลอตเตอรี่สูญหายและถูกรางวัลว่าผู้ซื้อจะต้องได้รับเงินรางวัลครบถ้วนทุกจำนวน)

5.      ผู้ซื้อสามารถขอรับลอตเตอรี่ต้นฉบับเพื่อนำไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเอง (บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง) หรือจะมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนไปขึ้นเงินก็ได้ แต่หากผู้ซื้อไม่ถูกรางวัล และเกินกว่า 3 วันหลังประกาศผลงวดนั้นๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเก็บลอตเตอรี่ต้นฉบับไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและรายงานการทำธุรกรรมย้อนหลังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

6.      หากผู้ซื้อมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนไปขึ้นเงินรางวัล กระทำได้โดยแจ้งผ่านระบบออนไลน์และผู้ซื้อจะได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวนโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าอากรหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด) ซึ่งเป็นบริการเสริมพิเศษของบริษัทฯ ตามนโยบายยกระดับสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้ากว่าผู้ค้าลอตเตอรี่รายอื่น (หากผู้ซื้อไปขึ้นเงินรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเก็บค่าอากรแสตมป์จำนวนร้อยละ 0.5 หรือร้อยละ 1 ของเงินรางวัลแล้วประเภทของลอตเตอรี่นั้น)

7.      บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจำหน่ายลอตเตอรี่เกินกว่าราคาที่กำหนด ราคาจำหน่ายลอตเตอรี่แต่ละฉบับต้อง เป็นไปตามประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำหนดไว้ในราคา 80 บาท/ใบ เท่านั้น

8.      บริษัทฯ ได้จัดทำแพลทฟอร์มระบบการจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าให้แตกต่างจากการซื้อลอตเตอรี่ตามท้องตลาดทั่วไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการเสริมพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ ดังนี้

8.1.   บริการห้องเก็บรักษาลอตเตอรี่ต้นฉบับไว้เป็นสัดส่วน

8.2.   ระบบสแกนลอตเตอรี่ทั้งหมดและนำส่งขึ้นระบบแพลทฟอร์มออนไลน์

8.3.   บริการแจ้งเตือนรายการสั่งซื้อไปยัง SMS หรือบัญชี LINE ของผู้ซื้อ

8.4.   บริการรับฝากลอตเตอรี่พร้อมประกันการสูญหาย (ซื้อลอตเตอรี่ที่นี่ การันตีถูกรางวัลจะได้รับเงินเต็มจำนวน 100%)

8.5.   บริการรับตรวจผลลอตเตอรี่ และแจ้งผลตรวจรางวัลไปยัง SMS หรือบัญชี LINE ของผู้ซื้อ

8.6.   ระบบการตรวจสอบผลรางวัลลอตเตอรี่แบบอัตโนมัติ หากลูกค้าถูกรางวัล บริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบโดยทันที (การันตีแจ้งผลตรวจรางวัลไม่เกิน 1 ชั่วโมง)

8.7.   บริการรับขึ้นเงินรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง รับเงินรางวัลเต็มจำนวนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด

8.8.   ศูนย์สอบถามปัญหาและข้อมูลต่างๆ Call Center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

8.9.   ผู้ซื้อที่ตกลงเลือกใช้บริการเสริมพิเศษกับบริษัทฯ จะมีอัตราค่าบริการคิดตามสัดส่วนของจำนวนลอตเตอรี่ซึ่งจะแสดงให้ทราบก่อนทำการตกลงสั่งซื้อ

ผู้ซื้อได้อ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อนี้โดยตลอดและเข้าใจดีแล้ว ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และขอยืนยันการสั่งซื้อ

ข้อมูลที่ผู้ซื้อได้ยืนยันการสั่งซื้อนี้ จะถูกบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง