ข้อกำหนดและเงื่อนไขยินยอมให้มีการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

26 มิ.ย. 2023 12:30:23

ข้อกำหนดและเงื่อนไขยินยอมให้มีการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท หงษ์ทอง ออนไลน์ จำกัด กับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ

     
 1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ สมาชิก ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 2.    
 3. “บริการ” หมายถึง บริการของผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 4.    
 5. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท หงษ์ทอง ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด
 6.    
 7. “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท หงษ์ทอง ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด
 8.    
 9. “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หมายถึง สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท
 10.    
 11. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง “https://www.hongthongofficial.com” หรือ “ https://shop.hongthongofficial.com ”  หรือ “แอปพลิเคชันหงษ์ทอง.COM” ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการจำหน่าย รับจัดเก็บ รับฝาก รับขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดจนประกอบกิจการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 12.    
 13. ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)) เพื่อมีไว้ใช้และเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเล่น / เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี่,เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต (การเก็บเป็นภาพสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่น ๆที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาย่อมสามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้โดยตัวมันเอง จึงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) / ที่อยู่, อีเมล์,เลขโทรศัพท์ / ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie ID / ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคลเช่น ทะเบียนรถยนต์, โฉนดที่ดิน / ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้ เช่น วันเกิดและสถานที่เกิด,เชื้อชาติ,สัญชาติ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (location), ข้อมูลการแพทย์, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน,ข้อมูลการจ้างงาน / ข้อมูลหมายเลขอ้างอิงที่เก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แม้ไม่สามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้แต่หากใช้ร่วมกับระบบดัชนีข้อมูลอีกระบบหนึ่งก็จะสามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ /ข้อมูลการประเมินผลการทำงานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการทำงานของลูกจ้าง / ข้อมูลบันทึกต่าง ๆที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น log file /ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน(Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูล เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ หรือข้อมูลสุขภาพจิต,ข้อมูลสหภาพแรงงาน, ข้อมูลพันธุกรรม, ข้อมูลชีวภาพ, ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ,ฟิล์มเอกซเรย์, ข้อมูลสแกนม่านตา, ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง, ข้อมูลพันธุกรรม เป็นต้นและข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด